ENGLISH     
PARDUODAMI LEIDINIAI
PARDUODAMI LEIDINIAI LIETUVIŲ KALBA
PARDUODAMI LEIDINIAI ANGLŲ KALBA
VISŲ LTSC IŠLEISTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS
Rimantas Gudelis. The Process of Reconciliation within the Lithuanian...
Gary Hartman. The Immigrant as Diplomat
PARDUODAMI LEIDINIAI LIETUVIŲ KALBA:
Paspaudę knygos pavadinimą pamatysite jos išsamesnį aprašymą
Juozas Skirius. Julius J. Bielskis (1891 - 1976). Kaina $28.50. NAUJA!

Marija Barkauskaitė, Jonas Dautaras, Jonas Račkauskas. Jono Laužiko pedagoginis palikimas.
Kaina $10.00.
NAUJA!

Antanas Klimas. Lithuanian Homonym Dictionary - Lietuvių kalbos homonimų žodynėlis. Kaina
$10.00.
NAUJA!

Jonas Dautaras. Pedagoginis lituanistikos institutas. Kaina $22.45. NAUJA!

Kristina Lapienytė-Bareikienė. Juozo Masilionio gyvenimas ir veikla. Kaina $24.95. NAUJA!

Danguolis Jakštas. Religinės giesmės. Kaina $10.00. NAUJA!

Laurynas Jonušauskas, Vaclovas Kleiza. Lietuvos konsulatas Čikagoje 1924 - 2004 metais. Jau
išparduota
NAUJA!

Adolfas Baliūnas. Mano atsiminimai ir straipsniai. Kaina $18.95.

Milda Budrys. Amerikos lietuviai gydytojai. Kaina $18.95.

Milda Budrys. Amerikos lietuvių gydytojų vardynas. Kaina $22.00.

Milda Budrys. Lietuviai gydytojai šešiuose kontinentuose. Kaina $25.00.

Milda Budrienė. Iš Lietuvos sveikatos apsaugos istorijos. Kaina $10.00.

Milda Budrys. Lietuviai gydytojai ir mokslininkai. Kaina $22.95

Jonas Dautaras. Lituanistinio ugdymo JAV būklė ir perspektyvos. Kaina $10.00

Jonas Dautaras. Lietuvių išeivijos pedagoginė mintis. Kaina $28.95

Jonas Dautaras. Pedagogas Juozas Plačas: gyvenimas, idėjos, darbai. Kaina $18.95

Lietuviškos chorinės muzikos JAV chrestomatija. Sud. ir red. Algis Zaboras. Kaina $28.95

Aušrys Matonis. Religinė muzika: rankraščiai ir spaudiniai Žilevičiaus - Kreivėno muzikologijos
archyve. Kaina $22.95

Henrikas Paulauskas. Vytautas Petrulis, Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, finansų
ministras, lito tėvas, Sibiro tremtinys, bolševikų sušaudytas. Kaina $32.95

Kęstutis Pečkus, Jonas Račkauskas. Užsienio lietuvių švietimo ir pedagoginės minties istorijos
metmenys. Kaina $12.95

Kęstutis Pečkus. Alicija Rugytė: gyvenimo kelias. Kaina $20.00

Juozas Skirius, Jonas Račkauskas. Amerikos Lietuvių Tarybos kūrimosi 1939 – 1941 metais
atspindžiai dokumentuose ir spaudoje. Kaina $22.95

Juozas Skirius. Amerikos Lietuvių Tarybos veikla 1945 – 1948 metais: išeivijos pastangos dėl
“Displaced Persons Act” priėmimo. Kaina $28.95

Užsienio lietuvių gydytojų adresynas. Kaina $10.00

Algis Zaboras. Lietuviška chorinė muzika JAV: kompozitorių biografijos, kūrinių rankraščiai ir
spaudiniai Žilevičiaus – Kreivėno muzikologijos archyve. Kaina $28.95

Aleksandras Stulginskis: atsiminimai. Red. Jonas A. Račkauskas, Ph.D. Kaina $22.95

Lietuviškasis švietimas Šiaurės Amerikoje. Red. Juozas Masilionis, Stasė Petersonienė. Kaina
$35.00

Lietuvių kalbos istorija. Paruošė Ramutė Plioplytė. Kaina $18.00

Zanavykija. Red. Alicija Rugytė. Kaina $20.00

Zanavykija, T. 2. Red. Alicija Rugytė. Kaina $20.00

Varpas. 1 - 5 dalys. Paruošė Juozas Masilionis, Jonas A. Račkauskas, Liudas Kairys. Kaina $125.00.

Į VIRŠŲ
PARDUODAMI LEIDINIAI ANGLŲ KALBA
Robert Vitas. Civil - Military Relations in Lithuania Under President Antanas Smetona 1926 - 1940.
Kaina $22.50.
NAUJA!

Rimantas Gudelis. The Process of Reconciliation within the Lithuanian Catholic Church:  After the
Soviet Occupation. Kaina $18.95.

William Urban. Livonian Crusade. Kaina $45.75 NAUJA!

William Urban. The Baltic Crusade. Kaina $38.50

William Urban. The Prussian Crusade Kaina $34.95

William Urban. The Samogitian Crusade. Kaina $28.50

William Urban. The Samogitian Crusade. Revised Edition. Kaina $30.00 NAUJA!

William Urban. Tannenberg and After. Kaina $38.50

Gary Hartman. The Immigrant as Diplomat: Ethnicity, Nationalism and the Shaping of Foreign Policy
in the Lithuanian-American Community, 1870-1922. Kaina $32.95

Demm, Noel, Urban. The Independence of the Baltic States:  Origins, Causes, Consequences. Kaina
$20.00

Henry L. Gaidis. A History of the Lithuanian Military Forces During WWII. Kaina $28.50

Jerry Smith, William Urban. The Livonian Rhymed Chronicle. Kaina $24.95

Edmund Remys. Review of Lithuanian Grammar. Kaina $22.50

Malbone W. Graham, Jr. The Lithuanian Renaissance & Reconstruction 1920-1925. Kaina $17.50.

Juozas Skirius. U.S. Government Policy Toward Lithuania 1920-22. Kaina $17.50

Į VIRŠŲ
Paieška
William Urban. Tannenberg and after
William Urban. The Livonian Crusade
Robert Vitas. Civil - Military Relations in Lithuania...
Henrikas Paulauskas. Vytautas Petrulis - Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas...