PERIODICALS      HOME      LIETUVIŠKAI      
LIST OF ORGANIZATION FUNDS

Click the line and you will find the description. Lithuanian language only.

“AKIRAČIAI” (LAIKRAŠTIS)
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖSAMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKIŲ MOTERŲ
SĄJUNGA
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA (ALT)
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA
ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS
“ANTROJO KAIMO” ARCHYVAS
ASSEMBLY FOR CAPTIVE NATIONS
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SĄJUNGA (ČIKAGOS SKYRIUS)
BALF (BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ FONDAS)
ČALM (ČIKAGOS AUKŠTESNIOJI LITUANISTINĖ MOKYKLA)
DBLS (DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGA)
K. DONELAIČIO LITUANISTINĖ MOKYKLA
DZŪKŲ DRAUGIJA
GENOCIDO PARODOS ARCHYVAS
“GIEDROS” KORPORACIJA
JAV LB JAUNIMO SĄJUNGA
JAV LB HOT SPRINGS APYLINKĖ
JAV LB KULTŪROS FONDAS
JAV LB NEWARK APYLINKĖ
JAV LB OHIO APYLINKĖ
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESAI
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
JŪRŲ SKAUTAI
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ SĄJUNGA
ŠV. KAZIMIERO SESERYS
V. KRĖVĖS PAMINKLO STATYMO KOMITETO DARBAI
KRIŠTANAVIČIAUS FONDAS
LABDARIŲ SĄJUNGA
“LAISVĖS LIETUVAI” KLUBAS
“LAIŠKAI LIETUVIAMS”
LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS ŠIAURĖS AMERIKOJE
LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGA ČIKAGOJE
LIETUVIŲ FONDAS
LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGA
LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJA
LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIOS KOMITETO FONDAS
LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ IŠKVIETIMO DOKUMENTAI
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA
LIETUVIŲ ŠAULIŲ SĄJUNGA TREMTYJE, DETROITO SKYRIUS
LIETUVIŲ TAUTINIO AKADEMINIO SAMBŪRIO ARCHYVAS
LIETUVIŲ TAUTOS TARYBA
LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGIJA
LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ SĄJUNGA “RAMOVĖ”  (Nr. 13628)
LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ SĄJUNGA "RAMOVĖ" ČIKAGOS SKYRIUS (Nr. 13825
ir 13835)
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGA
LIETUVOS AGRONOMŲ SĄJUNGA
LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO KUNIGŲ DRAUGIJA
LIETUVOS GAILESTINGŲJŲ SESERŲ DRAUGIJA 1950-1977
LIETUVOS KARIUOMENĖ
LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA
LIETUVOS PROFESORIŲ SĄJUNGA
LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGA
LITUANISTIKOS INSTITUTAS
LOK-AS (JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LAIKINASIS ORGANIZACINIS
KOMITETAS)
MARIANAPOLIS (TĖVŲ MARIJONŲ ARCHYVAS)
“NAUJIENŲ” DIENRAŠČIO ARCHYVO DALIS
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO TARYBA
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
“PELKIŲ ŽIBURĖLIS” (LITERATŪRINĖ RADIJO LAIDA)
PENSILVANIJOS SENŲ LAIKŲ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ ARCHYVAS
PROBLEMS OF THE PEOPLES OF THE USSR
RADIO LIBERTY
ŠV. ANTANO DRAUGIJA
ŠVĖKŠNOS DRAUGIJA
ŠV. KAZIMIERAS SPAUDOJE
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS
TEMINIS FONDAS
TEXAS'O LIETUVIŲ FONDAS
VLIK (VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS)

TOP OF PAGE