PERIODICALS      HOME      LIETUVIŠKAI      
MAIN FUNDS OF INDIVIDUALS (Lithuanian language only)

Click the underlined words and you will find the description.

D. ADOMAITIS: TAUTINĖ SĄJUNGA - RLB NARYS, ČG PIRMININKAS
K. AMBROZAITIS
V. AUGUSTAUSKAS: ATSARGOS PULKININKAS LEITENANTAS
B. BABRAUSKAS: RAŠYTOJAS, LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS
G. BABRAUSKIENĖ-TULAUSKAITĖ: POETĖ
V. BABRAUSKAS, (SŪNUS): VISUOMENĖS VEIKĖJAS
V. BAGDONAVIČIUS: KUNIGAS
J. BAKER - KOTILAINE
J. BALČIŪNAS
K. BALTRAMAITIS: BIBLIOGRAFAS
S. BARZDUKAS: MOKYTOJAS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS
J. BIELSKIS: DIPLOMATAS
K. BLAŽYS: VISUOMENĖS VEIKĖJAS
T. BLINSTRUBAS: GEDIMINO ORDINO KAVALIERUS, ALT VEIKĖJAS
J. BRAZAITIS (AMRAZEVIČIUS): LITERATŪROLOGAS, POLITIKAS
V. BRIZGYS: VYSKUPAS
J. BŪGA: TAUTOSAKININKAS
B. CIPLIJAUSKAITĖ
A. ČEREKAS: VISUOMENĖS VEIKĖJAS
P. DAILIDĖ: MATEMATIKAS, TEISININKAS, POLITIKAS
DARGIŲ ŠEIMOS
S. DIRMANTAS: PROFESORIUS, GENEROLAS
P. IR J. DAUŽVARDŽIAI: KONSULAI, VISUOMENĖS VEIKĖJAI
J. DRAGŪNEVIČIUS
P. GARŠVA: KUNIGAS, ŽURNALISTAS, “DRAUGO” REDAKTORIUS
Č. GRINCEVIČIUS: RAŠYTOJAS, PLA DIREKTORIUS
B. JACIKEVIČIUS: LEIDĖJAS
J. JAKŠTAS: ISTORIKAS
J. JANKUS: RAŠYTOJAS
N. JANKUTĖ-UŽUBALIENĖ
J. JUOZEVIČIUS: KUNIGAS
P. JONIKAS: KALBININKAS
S. JONYNIENĖ: PEDAGOGĖ
I. JUODVALKIS: POLICININKAS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS
A. JURAITIS RUMŠAS: TAUTINĖ SĄJUNGA - RLB NARYS, ČG PIRMININKAS
P. M. JURAS: PRELATAS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS
A. JURSKIS
KAIRIŲ ŠEIMOS: RAŠYTOJAS, GYDYTOJAS/ I PASAULINIO KARO VISUOMENĖS
VEIKĖJA
KARUŽIENĖ
J. KAJECKAS: DIPLOMATAS, TEISININKAS
V. ir M. KASAKAIČIŲ ŠEIMOS
J. KAVALIŪNAS: PEDAGOGAS
L. KERULIS: PLA ARCHYVARAS
P. LABANAUSKAS - K. JURGĖLA: VOA, LE BENDRADARBIAI
M. MACKEVIČIUS: DIPLOMATAS, TEISININKAS
A. MACKUS: POETAS, LITERATŪROS KRITIKAS
V. MANELIS: AGRONOMAS, ŽEMĖS ŪKIO EKONOMISTAS
F. MANELIENĖ: AGRONOMĖ, VISUOMENĖS VEIKĖJA
B. MASIULIS: TEISININKAS
A., E. MARČIULIONIAI: SKULPTORIUS, KERAMIKĖ
D. MAŽEIKA: VISUOMENĖS VEIKĖJAS
A. NAKAS
B. PAKŠTAS
K. PAKŠTAS: PROFESORIUS, GEOGRAFAS
J. PAKŠTIENĖ-NARUTAVIČIENĖ (NARŪNĖ): RAŠYTOJA, VISUOMENĖS VEIKĖJA
K. PABEDINSKAS: INŽINIERIUS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS
A. PAŠKEVIČIUS: VISUOMENĖS VEIKĖJAS
K. PEMKUS
S. PETRAUSKAITĖ
P. PETRUTIS: “MARGUČIO” VEDĖJAS
S. PILKA: AKTORIUS, REŽISIERIUS
L. PRAPUOLENIS: VISUOMENĖS IR POGRINDŽIO VEIKĖJAS
J. PRUNSKIS: PRELATAS, ŽURNALISTAS
A. RIMIENĖ: BALZEKO MOTERŲ GILDIJA
A. RIMAS: ALT VEIKĖJAS
J. RAČKAUSKAS: PROFESORIUS, LTSC PIRMININKAS
A. REPŠYS
A. RUGYTĖ: ŠVIETIMO, KULTŪROS VEIKĖJA
A. SABALIAUSKAS: KUNIGAS
J. SAKAS: LEIDĖJAS
A. SAULAITIS: KUNIGAS
K. SAVICKUS: SPORTININKAS, TEISININKAS
B. SRUOGA: RAŠYTOJAS
V. SRUOGIENĖ: ISTORIKĖ
D. SRUOGAITĖ: TEATROLOGĖ
V. STATKUS
A. ŠKĖMA: RAŠYTOJAS
K. ŠKIRPA: KARININKAS, POLITIKAS
J. ŠLAJUS: ŽURNALISTAS, BENDRUOMENĖS VEIKĖJAS
V. ŠIMKUS: "LAISVOSIOS LIETUVOS" LEIDĖJAS
LEONARDAS ŠIMUTIS
J. ŠVAGŽDYS: KUNIGAS
J. TALALAS: TEISININKAS
A. TREČIOKAS: VISUOMENĖS VEIKĖJAS
V. TUMĖNIENĖ: PROFESORĖ
J. VAIŠNYS: KUNIGAS, JĖZUITAS
V. VAITIEKŪNAS: VISUOMENĖS VEIKĖJAS
M. IR L. VANSAUSKAS: MINISTRO S. ŠILINGO DUKRA
A. VARNAS: DAILININKAS, KALBOTYRININKAS
V. VIJEIKIS: DAILININKAS, SPAUSTUVININKAS
V. VILIAMAS: GEOGRAFAS
R. VITAS: DAKTARAS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS VEIKĖJAS
E. ir B. VITKAI
N. VOKIETAITIENĖ: VISUOMENĖS VEIKĖJA
A. VOKIETAITIS: VISUOMENĖS VEIKĖJAS
J. ŽEMAITIS: VISUOMENĖS VEIKĖJAS, "LIETUVIŲ BALSO" REDAKTORIUS,
ŽURNALISTAS
STASYS IR ZUZANA ŽILEVIČIAI
P. ŽUMBAKIS: ADVOKATAS

TOP OF PAGE