LIETUVIŠKAI     
PROF. DR. JONAS RACKAUSKAS
(biography, Lithuanian language only)

Back

RAČKAUSKAS Jonas Antanas
(g. 1942.I.20 Švėkšnoje, Tauragės
aps.), pedagogas, visuomenės
veikėjas. Ph. D. (1977). LKMA narys.
Vilniaus pedagoginio universiteto
garbės daktaras (1995). Tėvų
atvežtas į JAV, Čikagoje, IL, baigė
vidurinį mokslą ir 1960 m. įstojo į
De Paul universitetą, IL. Studijas
baigė 1964 m. pedagogikos ir
psichologijos bakalauro, 1968 –
mokyklų administravimo magistro
laipsniu. 1968 dar baigė Pedagoginį
lituanistikos institutą. Otavos
universitete (Kanada) apgynė
pedagogikos doktoratą, išnagrinėjęs Edukacinės komisijos veiklą Lietuvoje 1773-1794
(disertacija Educational Reform in Eighteenth Century Poland and Lithuania Lietuvių
istorijos draugijos 1977 išleista Čikagoje; lietuviškai Švietimo reforma Lenkijoje ir Lietuvoje
XVIII a., 1994 Vilniuje). 1963-1967 dirbo De Paul universitete, IL. 1966-1968 tarnavo JAV
kariuomenėje: baigė US Army Intelligence School, lankė Command and Staf College;
generalinio štabo majoras. Nuo 1968 Čikagos valstybiniame universitete dėsto
pedagogikos dalykus, mokslinis konsultantas; profesorius (1981). Nuo 1979 Pedagoginio
lituanistikos instituto rektorius. Nuo 1980 priklauso Aukštojo mokslo komisijai,
besirūpinančiai ikimokyklinio amžiaus vaikų švietimu. Pedagoginiais klausimais paskelbė
straipsnių JAV ir Kanados moksliniuose žurnaluose, parengė mokymo priemonių, daug jų
redagavo. Žurnalo Lituanus redaktorius (1971-1978), Challenge: Mothly Commentary on
Issues in Education redaktoriaus pavaduotojas, Lithuanian Historical review redakcijos
narys (nuo 1971). Parengė knygas: Aleksandras Stulginskis: Atsiminimai (1980), Amerikos
lietuvių tarybos kūrimosi 1939-1941 metais atspindžiai dokumentuose ir spaudoje (su J.
Skiriumi, 1998) ir kt. Aktyviai dalyvauja lietuviškoje visuomeninėje veikloje. Mokydamasis
veikė Ateitininkų sąjungoje: 1961-1965 buvo moksleivių sąjungos vadas, 1960-1962
žurnalo Ateitis redakcijos narys. Nuo 1971 Lietuvių istorijos draugijos vicepirmininkas.
1976-1988 LF direktorių tarybos sekretorius. Nuo 1978 Lituanistikos instituto istorikų
sekcijos pirmininkas. 1979-1988 jaunimo centro direktorių tarybos pirmininkas. Su istoriku
J. Dainausku, rašytoju Č. Grincevičiumi, B. Kvikliu ir kt. 1981-1982 įsteigė Lituanistikos
tyrimo ir studijų centrą ir jam vadovauja. 1985-1997 JAV LB Krašto valdybos narys. 1993
su Mokslo ir enciklopedijų leidyklos (dabar Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,
Vilnius) direktoriumi Z. Pociumi iškėlė sumanymą parengti žinyną JAV lietuviai, organizavo
parengiamuosius darbus, lėšų telkimą. 1996-2000 ALTo pirmininkas. Buvo II, III, IV MKS
prelegentas. Priklauso Lietuvos sraigių augintojų draugijai ir Amerikos orchidėjų augintojų
sąjungai. Priklauso Amerikos švietimo tyrimų ir tarptautinei vaikų švietimo asociacijoms,
Lyginamajai švietimo draugijai. Apdovanotas Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (1996), gavo 10 JAV
kariuomenės apdovanojimų, aukščiausias – Meritorious
Service medalis (1986).
Lietuvos mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas 2004 m.
išleido Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos
katedros docento, socialinių mokslų daktaro Jono Dautaro
knygą "Prof. dr. Jonas Račkauskas: pedagoginė, mokslinė
ir visuomeninė veikla". Tai knyga apie pirmąjį VPU Garbės
Daktarą prof. dr. Joną Račkauską, kuriai daugiausiai
medžiagos, kaip pasakoja autorius, jis surinko stažuodamasis
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre ir dirbdamas archyvuose.


Back
Paieška