PERIODIKOS KATALOGAS      APIE PLA      Į PRADŽIĄ      ENGLISH      
PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVO PERIODIKOS SKYRIUS

Paieška periodikos kataloge
LITUANUS žurnalo straipsnių turinys

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras jau daugiau kaip 20 metų renka lietuvišką
periodiką (Pasaulio lietuvių archyve jau daugiau kaip 50 metų kaupiama
periodika). Kas yra periodika? Tai laikraščiai, žurnalai ir kiti leidiniai, kurie
reguliariai išleidžiami. Per minimus 50 metų LTSC/PLA surinko daugiau kaip  2300
pavadinimų lietuviškos periodikos leidinių rinkinių. Tai turbūt didžiausias lietuviškų
periodinių leidinių rinkinys pasaulyje.

Prieš porą metų paaiškėjo, kad lietuviai beveik nebeturi daugiau savo namuose
senų lietuviškų periodinių leidinių, o jeigu turi, tai nenori su jais skirtis. Todėl 1999
metais su Lietuvių Fondo parama pradėtas ruošti periodinių leidinių katalogas.
Darbas atrodė paprastas, bet po trejų metų atrodė kitaip. Vienas dalykas yra
visiškai aiškus – niekas neturi mūsų periodikos visų komplektų; nei laikraščių
leidėjai, nei žurnalų redakcijos, nei kolekcionieriai.

Rengdami katalogą pradėjome tikrinti JAV pagrindinių bibliotekų katalogus.
Pirmiausia, žinoma, Library of Congress. Pasirodė, kad jie ne visiškai žino, ką turi,
negali net tiksliai pranešti, kokius lietuviškos periodikos pavadinimus turi, sumaišo
periodiką su knygomis. Labai gerai tvarkosi University of Chicago Center for
Research Libraries, kurie rimtai pristato 30 lietuviškos periodikos rinkinių. Gerai
tvarko Kent State University biblioteka, University of Pennsylvania bibilioteka, New
York Public Library ir University of Pittsburgh biblioteka. Visų šių bibliotekų
lietuviški periodiniai leidiniai yra nurodomi Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
periodinių leidinių kataloge.

Kaip retesnius periodikos leidinius gauti Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui, kad
galėtume užbaigti ar kiek galima daugiau periodikos katalogą papildyti? Yra daug
žmonių, visuomenės ir kultūros veikėjų, kurie namuose turi pavienių senųjų leidinių
ar įrištus komplektus – nei jiems, nei kam kitam jau nesvarbius, jei nebus suderinti
ar sujungti su archyvų komplektais, kad pagaliau mes bendromis jėgomis galėtume
surinkti, sukomplektuoti ir turėti vienoje vietoje išbaigtus lietuviškų periodinių
leidinių rinkinius.

“Partizaniški” veiksmai išsiunčiant periodiką (nepasitikslinus, ar ji turima išeivijos
archyvuose) į Lietuvą gimnazijoms, pradžios mokykloms, kaimų bibliotekoms kenkia
archyviniam darbui. Labai gerai dalintis ir skleisti medžiagą mokykloms,
skaitykloms, ypač rečiau leidinių gaunančioms kaimo mokyklų bibliotekoms. Tačiau
ką daryti, jeigu tose siuntose yra būtent tas leidinio numeris ar egzempliorius, kurio
neturi joks archyvas, muziejus ar biblioteka?

Išeivijoje visom prasmėm (istorine, archyvine, muziejine, dokumentine ir t.t.)
svarbu, kad šie periodiniai leidiniai būtų siunčiami į Lituanistikos tyrimo ir studijų
centrą, kuris, patikrinęs rinkinius, mielai pasirūpins jų persiuntimu į M. Mažvydo
biblioteką, o ji siunčia į Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos bibliotekas.
Pavyzdžiui, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 2002 m. gruodžio mėn. periodikos
siuntoje M. Mažvydo bibliotekai buvo daugiau kaip 100 pavadinimų periodikos
rinkinių ir pavienių dublikatinių leidinių, kurių bendras svoris – 2,155 svarai.
Daug kas džiaugiasi, kai Drauge pasirodo pranešimai, kad vienas ar kitas žmogus
ar pagrindinės organizacijos išsiunčia siuntas knygų ir archyvų į Lietuvą. Mes į
šiuos pranešimus reaguojame kaip į praradimą ar skaldymą vertingos archyvinės
medžiagos, kuri buvo sukurta išeivių ir dokumentuoja veiklą Amerikoje. Tokie žygiai
nepasitarus nepadeda nei moksliniam darbui, nei mūsų išeivijos istorijos ir kultūros
išsaugojimui.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Periodikos katalogas yra bene didžiausias
lietuviškų periodinių leidinių katalogas pasaulyje, kuriame surinkta ir sukataloguota
daugiau kaip 2300 pavadinimų leidinių rinkinių. Jeigu ieškote kokio nors lietuviško
periodinio leidinio, paieškos lauke tiesiog surinkite jo pavadinimą arba dalį
pavadinimo ir paspauskite mygtuką "ieškoti".

Įeiti į paiešką periodikos kataloge (spauskite čia).
LITUANUS žurnalo straipsnių turinys (spauskite čia).